МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПНОИР
10.07.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG 05М2ОP001-3.013 МИГ „Дряново - Трявна - в сръцето на Балкана" – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони на територията на общините Дряново и Трявна",...
виж повече
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" връчи договорите на първите фирми, спечелили финансиране по Стратегията за ВОМР
28.06.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” направи пред обществеността първата си сериозна заявка за успешно свършена работа. Четири фирми получиха одобрените си проекти на официална церемония в ресторанта на хотел „Кентавър”. Когато става въпрос за дейността на местните инициативни групи, събитие от такъв характер се провежда за първи път в България.  Собственици, управители, изпълнителни директори...
виж повече
Покана за за участие в двудневно обучение на екипа и членовете на Колективния Върховен Орган /Общо събрание/ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
20.06.2019
П О К А Н А за участие в двудневно обучение на екипа и членовете на Колективния Върховен Орган /Общо събрание/ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в провеждането на двудневно обучение на екипа и членовете на КВО на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, свързано с представяне на мерките,...
виж повече
Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG16M1OP002-3.014 - Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР"
10.06.2019
  Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.014 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 26.06.2019 г.
10.06.2019
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373   П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От: Колективен...
виж повече
Информационен семинар за местни лидери
21.05.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ проведе информационен семинар за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението на територията на МИГ. В програмата бяха включени презентации свързани с предстоящия прием на проекти по мерките по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие...
виж повече
Информационни семинари - Дряново, 21.05.2019 и Трявна, 23.05.2019
15.05.2019
П О К А Н А за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим за...
виж повече