МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Покана за информационна среща по 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027 - Плачковци, 06.06.2023г.
26.05.2023
виж повече
Покана за информационна конференция по 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027 - Трявна, 05.06.2023г.
26.05.2023
виж повече
Покана за информационна среща по 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027 - Дряново, 06.06.2023г.
26.05.2023
виж повече
Покана за информационни събития по подготвителна мярка 19.1
25.05.2023
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ М. ЮНИ И М. ЮЛИ 2023     Уважаеми госпожи и господа,   Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027...
виж повече
График на информационни срещи по подготвителна мярка 19.1 - юни и юли 2023 година
25.05.2023
виж повече
Проучване на нагласите на местната общност за програмeн период 2023 – 2027 г.
05.05.2023
Информация за проучването СНЦ МИГ “Дряново – Трявна” обхваща териториите на общини Дряново и Трявна и е неправителствена организация, регистрирана в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14-ти декември 2015 г. – като потенциална местна инициативна група за прилагане на подхода ЛИДЕР/ВОМР на...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО
26.04.2023
26.04.2023 г.                      Програма за развитие на селските райони «Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони» ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес...
виж повече