МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по две отворени процедури
15.11.2018
Днес, на свое заседание, Колективният управителен орган на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" взе решение за удължаване срока за кандидатстване с проекти по две отворени процедури. Процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР...
виж повече
Отваряме нови хоризонти …
14.11.2018
С радост искаме да ви съобщим, че ентусиазмът и желанието ни за работа като Екип във ваша полза е възнаградено! Единствено ние и колеги от Естония сме избрани измежду сродни организации на Европейска селска мрежа за включване в съвместен проект с МИГ Аисапари – Финландия за побратимяване на населени места там с такива от нашата територия. Огромен интерес сред финландските ни партньори предизвикаха Читалищата ни като форма на хранилища...
виж повече
Покана за провеждане на обучение на членове на екипа и на КВО
13.11.2018
Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-45/30.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на 20 и 21 ноември 2018 г. ще се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. ...
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 05.12.2018 г.
13.11.2018
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  Дряново – Трявна - В сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 172, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373   П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От: Колективен...
виж повече
Приключи конкурсът за избор на външни експерти-оценители
05.11.2018
На свое заседание Колективният управителен орган на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" одобри външните експерти-оценители, които ще участват в оценката на проектните предложения по Стратегията за ВОМР. Списъкът с одобрените външни експерти можете да видите в меню Подбор на проектни предложения/Списък на външни експерти-оценители в сайта.
виж повече
Покана за двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с обявените приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)
29.10.2018
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с обявените приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график: Двудневно обучение за най-малко 10 участници за местни лидери, за уязвими групи и...
виж повече
Стартира приемът на проекти по процедура № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансирана от ОПИК
23.10.2018
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана обявява процедура за подбор на проектни предложения № BG16RFOP002-2.031 "Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие. Целта на настоящата процедура е повишаване на конкурентоспособността на местната икономика чрез подобряване...
виж повече