МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Покана за Общо събрание на КВО
28.04.2021
                    Програма за развитие на селските райони «Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони» ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново,...
виж повече
Обява за обществено обсъждане на промени в СВОМР
20.04.2021
Дата на обявяване : 20.04.2021 г. Дата на приключване : 28.04.2021 г. СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Дряново и Трявна, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-45/30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено...
виж повече
Покана - Възможностите за европейско финансиране на бизнеса в Дряново 2021-2027 г.
07.04.2021
Уважаеми госпожи и господа!   На 12 април (понеделник) 2021 г. от 10:00 часа , екипът на Областен информационен център – Габрово Ви кани на онлайн събитие за представяне на възможностите за европейско финансиране, насочени към бизнеса от Дряново, през програмния период 2021-2027 г.   По време на срещата ще бъдат представени проектите на програмите, чрез които бизнеса от Дряново може...
виж повече
Обява за втори прием на проекти по мярка ПРСР 7.2. Подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура
01.04.2021
    ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.455 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно...
виж повече
Обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по мярка Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"
30.03.2021
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.505 - МИГ Дряново - Трявна - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти", за осигуряване на възможност на заинтересованите лица за писмени възражения...
виж повече
Обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.504 Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
30.03.2021
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.504 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, за осигуряване на възможност на...
виж повече
Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376, Мярка 7.5.
16.03.2021
Разяснения по Процедура № BG06RDNP001-19.376   МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана",  Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ са публикувани и в ИСУН2020.
виж повече