МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Важно! Удължени са сроковете за кандидатстване по отворени процедури
30.08.2023
С решения на КУО на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", на основание чл. 11, ал.5 т.2 от ПМС 162/2016 г., срокът за кандидатстване по втори прием на процедури: -        BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -        BG06RDNP001-19.622, Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
виж повече
Покана за информационна конференция - по мярка 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027, Трявна, 04.09.2023 г.
29.08.2023
виж повече
Покана за информационна конференция - по мярка 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027, Дряново, 04.09.2023 г.
29.08.2023
виж повече
Покана за информационни събития на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“
01.08.2023
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи през месец август 2023 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и отворените приеми по мерки от СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график: № Информационни...
виж повече
Разяснения по процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
31.07.2023
В ИСУН2020 са публикувани разяснения по процедура BG06RDNP001-19.623 МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Разясненията може да видите и в приложения файл.
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО на 17.08.2023 г.
27.07.2023
ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 170, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373   П О К А Н А за свикване на общо събрание на Колективен Върховен Орган   От:...
виж повече
Открита приемна на Областен информационен център- Габрово
25.07.2023
На 28 юли 2023 г. (петък) от 10:00 часа, на ул. „Стефан Стамболов“ срещу „Пощенска станция“ - Дряново, екипът на Областен информационен център – Габрово (ОИЦ – Габрово) организира открита приемна за жителите и гостите на града и общината.   На изнесената приемна ще бъдат представени възможности за кандидатстване с проектни предложения по актуални и предстоящи за обявяване процедури по европейските...
виж повече