МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Покана за Общо събрание на КВО
01.12.2021
01.12.2021 г.   ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 170, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П О К А Н А за свикване на общо събрание на...
виж повече
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по ПРСР
01.09.2021
От 01.09.2021 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" отвори втори прием по три процедури по мерки от Програмата за развитие на селските райони: -   BG06RDNP001-19.504 - МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -   BG06RDNP001-19.505 -   МИГ Дряново - Трявна, Мярка 4.2  "Инвестиции в преработка/маркетинг...
виж повече
СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.376 , МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУ
29.08.2021
СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.376 , МЯРКА 7.5 „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“
виж повече
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
16.06.2021
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.506 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“     ВЪПРОС: Във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-19.506 по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна –...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване № BG06RDNP001-19.506 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.506 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване BG06RDNP001-19.505 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.505 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне...
виж повече
Отворена процедура за кандидатстване №BG06RDNP001-19.504 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
25.05.2021
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.504 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна...
виж повече