МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Информационен семинар за местни лидери
21.05.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ проведе информационен семинар за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението на територията на МИГ. В програмата бяха включени презентации свързани с предстоящия прием на проекти по мерките по Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Оперативна програма „Развитие...
виж повече
Информационни семинари - Дряново, 21.05.2019 и Трявна, 23.05.2019
15.05.2019
П О К А Н А за участие в информационни семинари за местни лидери – потенциални кандидати и за уязвими групи от населението, свързани с отварянето на предстоящи мерки на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ и прилагане на подхода на територията на общини Дряново и Трявна за периода 2014 – 2020 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Имаме удоволствието да Ви поканим за...
виж повече
Обучение на заетите с подхода ВОМР
14.05.2019
На 13 и 14 май 2019 г. МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" бе домакин на обучение на заетите с подхода ВОМР представители на МИГ, организирано от МЗХГ. В програмата бяха включени теми, касаещи нормативната уредба, относима към подхода ВОМР, наблюдение и контрол на проектите по линия на подхода, основни понятия за държавна помощ и помощ де минимис, нотификация, възстановяване и проверки на място. Особен интерес предизвикаха...
виж повече
Покана за среща в с. Царева ливада на 17.05.2019
07.05.2019
Екипът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" кани всички заинтересовани страни на среща в с. Царева ливада, общ. Дряново на 17 май 2019 г. На срещата ще бъдат обсъдени предстоящите приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана". Очакваме ви на 17 май 2019 г. от 10.30 ч. в кметството в Царева ливада.
виж повече
Удължен краен срок на втория прием по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
30.04.2019
МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава крайния срок на ВТОРИ ПРИЕМ по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.117 по мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" 2018 , финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна –...
виж повече
Подписано Споразумение за изпълнение на транснационален проект
18.04.2019
Днес, 18.04.2019 г., инж. Мирослав Семов - Кмет на община Дряново и Председател на Управителния съвет на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" подписа Споразумение за изпълнение на „Подготвителен проект за транснационално сътрудничество за устойчиво местно развитие и европейска идентичност”. Проектът на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", одобрен от Управителния орган на Програмата за...
виж повече
Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
04.04.2019
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за предварително обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, за осигуряване на възможност на заинтересованите лица...
виж повече