МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
30.10.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ до 17:30 ч. на 30.11.2019 г. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост...
виж повече
Актуална информация за отворените процедури
18.10.2019
ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ!   Напомняме, че 30 октомври 2019 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по две от отворените процедури на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана": - Процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място...
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура за подбор на проекти по мярка ОПРЧР 01 - Ново работно място
27.09.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и...
виж повече
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Т
24.09.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване...
виж повече
Информационна среща по ОПНОИР
12.09.2019
На 10 септември 2019 г. в офиса на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" в град Дряново се проведе информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна...
виж повече
Работни срещи с потенциалните партньори по мярка 19.3 за транснационално сътрудничество на МИГ
11.09.2019
Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-25/ 22.04.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г..представители на МИГ "Дряново-Трявна -в сърцето на Балкана“ посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия,...
виж повече
Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР
27.08.2019
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   П О К А...
виж повече