МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Информационна среща по ОПНОИР
12.09.2019
На 10 септември 2019 г. в офиса на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" в град Дряново се проведе информационна среща във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна...
виж повече
Информационна кампания във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения по ОПНОИР
27.08.2019
ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.   П О К А...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПРЧР 01
23.08.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 "Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана по ОП „Развитие...
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура за подбор на проекти по мярка ОПРЧР 04- Развитие на социална икономика
22.08.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване...
виж повече
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с подкрепата на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
15.08.2019
  Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана” обявява процедура за подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.013 “МИГ „Дряново-Трявна – в сърцето на Балкана“ - Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна“, финансирана от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПРЧР 03
06.08.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.075 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 03 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура по ОПРЧР 04
29.07.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.076 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“, финансирана по ОП „Развитие...
виж повече