МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Стартира приемът за подбор на проекти по процедура BG16M1OP002-3.023 - Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата НАТУРА 2000 чрез подхода ВОМР"
08.01.2020
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, като обявява процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.023 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
07.01.2020
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG06RDNP001-19.351 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ -Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, за осигуряване на възможност на...
виж повече
Обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване по Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
25.11.2019
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-45/30.04.2018 г., МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  публикува за обществено обсъждане проект на Насоките за кандидатстване по процедура №BG16M1OP002-3.023 за подбор на проекти по Мярка ОПОС 109 „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“, за осигуряване на възможност...
виж повече
ВАЖНО! УДЪЛЖЕН СРОК за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“
30.10.2019
МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана" удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.080 - „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ до 17:30 ч. на 30.11.2019 г. Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост...
виж повече
Актуална информация за отворените процедури
18.10.2019
ВАЖНО ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА МИГ!   Напомняме, че 30 октомври 2019 г. е крайният срок за подаване на проектни предложения по две от отворените процедури на МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана": - Процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място...
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", с финансовата подкрепа на ОПРЧР, обявява процедура за подбор на проекти по мярка ОПРЧР 01 - Ново работно място
27.09.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за подбор на проекти за предоставяне безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 -1.080 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 01 “Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и...
виж повече
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Т
24.09.2019
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, удължава срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001 -2.076 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Намаляване...
виж повече