МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

ВАЖНО! Нови приеми по процедури по публични мерки от ПРСР
01.12.2023
Уважаема Дами и Господа, До 29.02.2024 г. са отворени приеми с остатъчни средства по процедури: - BG06RDNP001-19.731 - МИГ Дряново - Трявна Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  - BG06RDNP001-19.732 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване...
виж повече
Покана за информационни срещи по отворени процедури за кандидатстване - декември 2023
24.11.2023
Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи през месец декември 2023 година, организирани във връзка с изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) и отворените приеми по мерки от СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график: № Информационни...
виж повече
Списък на недопуснати до етап ТФО проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.731
01.11.2023
виж повече
Важно! Ново удължаване на сроковете за кандидатстване по отворени процедури
30.10.2023
Уважаема Дами и Господа, С решение на КУО на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", на основание чл. 11, ал.5 т.2 от ПМС 162/2016 г., срокът за кандидатстване по втори прием на процедури: -        BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -        BG06RDNP001-19.622, Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг...
виж повече
Важно! Удължени са сроковете за кандидатстване по отворени процедури
30.08.2023
С решения на КУО на МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана", на основание чл. 11, ал.5 т.2 от ПМС 162/2016 г., срокът за кандидатстване по втори прием на процедури: -        BG06RDNP001-19.621, Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“; -        BG06RDNP001-19.622, Mярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански...
виж повече
Покана за информационна конференция - по мярка 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027, Дряново, 04.09.2023 г.
29.08.2023
виж повече
Покана за информационна конференция - по мярка 19.1 - подготовка на Стратегия за ВОМР 2023-2027, Трявна, 04.09.2023 г.
29.08.2023
виж повече