МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Списък отхвърлени проекти по процедура BG06RDNP001-19.560
23.03.2023
виж повече
Списък недопуснати до ТФО по процедура BG06RDNP001-19.560
15.03.2023
виж повече
Важна информация за земеделските стопани и МСП
15.02.2023
На национално ниво предстои стартирането на приеми на заявления за подпомагане по под-мерки 22.1 и 22.2 за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна от ПРСР 2014-2020 г. Приемът по под-мярка 22.1 ще бъде насочен към сектор пчеларство и оранжерийно производство на ягоди и малини, а приемът по под-мярка 22.2 ще обхваща преработвателни предприятия и групи/организации...
виж повече
Обява за прием на проекти по процедура №BG06RDNP001-19.621 - Мярка 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“
20.01.2023
  ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.621 ПО МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на...
виж повече
Обява за прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.622 - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
20.01.2023
  ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.622 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за...
виж повече
Обява за прием на проекти по процедура №BG06RDNP001-19.623 - Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
20.01.2023
    ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.623 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето...
виж повече
Обява за прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.731 - Мярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
20.01.2023
    ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.731 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно...
виж повече