МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по мярка ПРСР 7.2. Подкрепа за инвестиции в малка по мааби инфраструктура
22.10.2020
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.455 Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново...
виж повече
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG16M1OP002-3.032 МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР
14.10.2020
Разясненията по Процедура № BG16M1OP002-3.032  МИГ "Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана", Мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ са публикувани и в ИСУН2020.
виж повече
РАЗЯСНЕНИЯ по Процедура № BG06RDNP001-19.351 МИГ“Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
08.10.2020
Разясненията по Процедура № BG06RDNP001-19.351  МИГ“Дряново – Трявна  - в сърцето на Балкана“ - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са публикувани и в ИСУН2020.
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по мярка 109 ОПОС „Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“
08.10.2020
ОБЯВА   ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG16M1OP002-3.032 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000 ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОМР В ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА”  ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 – 2020 г.“     Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето...
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по мярка ОПРЧР 04 - Развитие на социална икономика, с финансовата подкрепа на ОПРЧР
06.10.2020
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ Процедурата...
виж повече
МИГ "Дряново-Трявна - в сърцето на Балкана" обявява процедура за подбор на проекти по мярка ОПРЧР 03 - Социално икономическа интеграция, с финансовата подкрепа на ОПРЧР
05.10.2020
ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка ОП РЧР 03 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“...
виж повече
Актуална информация за отворените и в процес на отваряне процедури за БФП до края на 2020 година
05.10.2020
МИГ "ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА" СПРАВКА ЗА ОТВОРЕНИТЕ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ДО КРАЯ НА 2020 ГОДИНА                
виж повече