МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПРЧР 03 - Социално икономическа интеграция
16.09.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-2.104 по мярка ОПРЧР 03 "Социално икономическа интеграция на уязвими групи на територията на общините Дряново и Трявна“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето...
виж повече
Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПРЧР 01 - Ново работно място
15.09.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-1.107 по мярка ОПРЧР 01 "Ново работно място на територията на общините Дряново и Трявна“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”, финансирана...
виж повече
Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПНОИР
10.09.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M2OP001-3.025 МИГ „Дряново- Трявна – в сърцето на Балкана“ - "Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони в общините Дряново и Трявна" от Стратегията за Водено от общностите...
виж повече
Обществено обсъждане на проект на насоки по мярка ОПРЧР 04 - Социална икономика
08.09.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG05M9OP001-2.105 по мярка ОПРЧР 04 "Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”,...
виж повече
Обществено обсъждане на проект на процедура по мярка 7.2
03.09.2020
МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ публикува за обсъждане на проект за насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.455 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ „Дряново – Трявна...
виж повече
Прием на проекти по мярка МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”
31.08.2020
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.375 ПО МЯРКА 1.1 „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ”   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова...
виж повече
Прием на проекти по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”
31.08.2020
ОБЯВА   за прием на проектни предложения по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските...
виж повече