МИГ Дряново - Трявна
МИГ Дряново - Трявна
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА
МИГ Дряново - Трявна
Програма за Развитие на селските региони
Оперативна програма Околна среда
Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Оперативна програма Иновации и конкурентноспособност
Leader
Европейски съюз
България
как да кандидатствам

Новини

Финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново
03.07.2024
Община Дряново, съвместно със сдружение "Платформа Агора", открива процедура за подаване на проектни предложения за финансиране от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи - Дряново. Приоритетната област е „прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на живот". Обща стойност на финансовата подкрепа за 2024 г. - 15 000 лв. Обща стойност на финансовата подкрепа за...
виж повече
Обява за нов прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.378 - Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“
20.06.2024
ОБЯВА   МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.378 ПО МЯРКА 8.6. „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето...
виж повече
Обява за нов прием на проекти по процедура №BG06RDNP001-19.623 - Мярка 6.4.1. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"
20.06.2024
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРИЕМ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.623 Мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“...
виж повече
Обява за нов прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-19.622 - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
20.06.2024
ОБЯВА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ   № BG06RDNP001-19.622 ПО МЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“   МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ обявява процедура за предоставяне...
виж повече
Списък на недопуснати до етап ТФО проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.623
15.05.2024
виж повече
Удължен е срокът за кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.732, мярка 7.5
27.02.2024
Уважаема Дами и Господа, Приемът по процедура: - BG06RDNP001-19.732 - МИГ “Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ - Мярка 7.5. „Инвестиции в публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ е удължен до 31.03.2024 г.
виж повече
Покана за Общо събрание на КВО
26.02.2024
                       ДО: Членовете на юридическо лице с нестопанска цел “Местна инициативна група  „Дряново – Трявна - в сърцето на Балкана”, със седалище и адрес на управление: гр. Дряново, област Габрово, ул. “Шипка“ № 170, регистрирано по фирмено дело № 3 /2017 на окръжен съд - Габрово, с ЕИК по Булстат 177136373     П...
виж повече